JavaScript LeetCode 1.两数之和

两数之和 - 力扣

难度简单

题目

给定一个整数数组nums和一个整数目标值target,请你在该数组中找出和为目标值target的那两个整数,并返回它们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。

你可以按任意顺序返回答案。

示例 1:

1
2
3
输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。

示例 2:

1
2
输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]

示例 3:

1
2
输入:nums = [3,3], target = 6
输出:[0,1]

提示:

  • 2nums.length1042 \leq nums.length \leq 10^4
  • 109nums[i]109-10^9 \leq nums[i] \leq 10^9
  • 109target109-10^9 \leq target \leq 10^9
  • 只会存在一个有效答案

**进阶:**你可以想出一个时间复杂度小于O(n2)的算法吗?

解答

通过一个对象存储对应的索引值,当与当前值的和等于目标值的数字可以在对象中找到,即返回该数字索引和当前索引。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} target
* @return {number[]}
*/
var twoSum = function (nums, target) {
const map = {};
for (const i in nums) {
if (map[target - nums[i]]) {
return [i, map[target - nums[i]]];
}
map[nums[i]] = i;
}
};